ZAPYTANIE OFERTOWE

TCC Sp. z o.o. ogłasza wszczęcie postępowania dotyczącego „Budowy Małopolskiego Ośrodka Sportowo-Edukacyjnego” wraz z „Budową Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnej diagnostyki, fizjoterapii i prozdrowotnego treningu człowieka” objętą realizacją projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnej diagnostyki, fizjoterapii i prozdrowotnego treningu człowieka” i zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu.

Projekt pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnej diagnostyki, fizjoterapii i prozdrowotnego treningu człowieka” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie: Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.


-----------------------------------
Sprostowanie
Dotyczy formularza zapytanie ofertowe.

Było:

b)Kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi” (K2)
Znaczenie kryterium – 40 pkt
Opis sposobu oceny ofert wg kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi”
Okres gwarancji i rękojmi ≤ 60 miesięcy– 0 pkt
60 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi ≤ 66 miesięcy – 10 pkt
66 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi ≤ 72 miesięcy – 20 pkt
72 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi ≤ 78 miesięcy – 30 pkt
78 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi - 40 pkt

Jest:

b) Kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi” (K2)
Znaczenie kryterium – 40 pkt
Opis sposobu oceny ofert wg kryterium „okres udzielonej gwarancji i rękojmi”
Okres gwarancji i rękojmi ≤ 60 miesięcy– 0 pkt
60 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi ≤ 66 miesięcy – 10 pkt
66 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi ≤ 72 miesięcy – 20 pkt
72 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi < 78 miesięcy – 30 pkt
78 miesięcy < Okres gwarancji i rękojmi - 40 pktZapytanie ofertowe--------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa pytania uprzejmie odpowiadamy że:

1. Wydłużenie terminu składania ofert ze względów proceduralnych nie jest możliwe. Wszyscy potencjalni oferenci są zobowiązani do złożenia ofert do dnia 7/03/ 2017 r
2. Tak jak Państwo rozumieją "szczegółowy kosztorys ofertowy" należy przedłożyć przy podpisaniu umowy.
3. Do oferty należy przedłożyć listy referencyjne wykonywanych przez przedsiębiorstwo robót wraz z nazwiskiem kierownika budowy.

Pozostałe punkty dotyczące umowy , kar umownych itp. niestetyt nie mogą ulec zmianie.

Osoba kontaktowa: Jarosław Kosek tel. 693124641 mail. kosicz@poczta.onet.pl

----------------------

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do otrzymanego zaproszenia prosimy o odpowiedź na pytania i wyjaśnienie następujących kwestii:

* Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert o co najmniej tydzień tj. do 14.03.2017 r. Naszą prośbę motywujemy faktem, iż przygotowanie rzetelnej oferty dla tak nietypowego zadania jest bardzo czasochłonne, gdyż wymaga szczegółowej analiz dokumentacji, przedmiarowania, uzyskania i analizy ofert podwykonawców i dostawców specyficznych elementów( w szczególności uzyskanie ofert branży instalacyjnych, dźwigary z drewna klejonego, itp) oraz dokładnej wyceny robót.
* W przypadku przedłużenia terminu składania ofert prosimy o wydłużenie terminu składania pytań do dokumentacji. Prośba ta jest podyktowana uzasadnioną obawą, iż podwykonawcy i dostawcy specyficznych materiałów i technologii będą mieć jeszcze możliwość dopytania o szczególne zapisy dokumentacji.
* Zapytanie ofertowe nie wspomina o konieczności załącznia do oferty szczegółowych kosztorysów jednak, §10 ust 1 wspomina o „szczegółowym kosztorysie ofertowym” Prosimy o potwierdzenie, że kosztorys należy przedłożyć Zamawiającemu na etapie podpisywania umowy.
* Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie kierownikiem robót posiadającym szczególne doświadczenie, które należy potwierdzić oświadczeniem wraz z dokumentami potwierdzającymi , że świadczony nadzór został wykonany prawidłowo i ukończony ( np. listy referencyjne)
* Prosimy o wykreślenie z wzor oferty pkt IV.7. mówiącego o akceptacji umowy bez zastrzeżeń. Prośbę swą motywujemy faktem rozbieżnością zapisów umowy z treścią oferty oraz tym że umowa jest nie proporcjonalna i zawier zapisy które należałoby zmienić
* W ofercie oferent podaje jedną ryczałtowa stawkę za wykonanie robót w umowie w §10 ust 1 wynagrodzenie jest określone jako „powykonawcze obliczane na podstawie faktycznej ilości wykonanych prac oraz z godnie z ryczałtowymi stawkami netto wskazanymi w w szczegółowym kosztorysie ofertowy. Wartość prac w przedmiarze robót jest wartością ryczałtową. Ww. zapisy wzajemnie się wykluczają prosimy o zmianę zapisów umowy na rozlicznie ryczałtowe.
* Prosimy o zmianę proporcji pomiędzy karami umownymi nakładynymi na Wykonawcę a Zamawiajcego, ponieważ zapisy są rażąco nieproporcjonalne.

-------------------------------------------------
Wyniki postępowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu Spółki "tennis & country club" oraz mając na uwadze realizację projektu badawczo - rozwojowego p.n. Profilowane zajęcia tenisa ziemnego ukierunkowane na niwelowanie dysfunkcji narządu ruchu, korekty postawy ciała oraz poprawy funkcjonowania narządów wewnętrznych oraz intencję złożenia wniosku o pozyskanie środków pomocowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.3 BONY NA INNOWACJE pragniemy przedstawić w załączeniu „Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 50 000 zł netto".

Zapraszamy do składania ofert. W razie wszelkich pytań lub wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z osobami wskazanymi w załączonym „Zapytaniu ofertowym”

POBIERZ - zapytanie ofertowe

Wyniki postępowania

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Spółki
"tennis & country club"

Kontakt z nami


ul. Gen Henryka Kamieńskiego 47,
30 - 644 Kraków,
Telefon: 12 632 53 85, 693124641
E-mail: info@tennis-country-club.pl