Opis efektów projektu

Opis efektów projektu pt: "Profilowane zajęcia tenisa ziemnego ukierunkowane na niwelowanie dysfunkcji narządu ruchu, korektę postawy ciała oraz poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych"

Istotą projektu realizowanego przez firmę tennis & country club sp. z o.o. jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowej, innowacyjnej usługi pn. "Profilowane zajęcia tenisa ziemnego ukierunkowane na niwelowanie dysfunkcji narządu ruchu, korektę wad postawy ciała oraz poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych", polegającej na zastosowaniu w trakcie ich trwania celowych i specyficznych ćwiczeń prowadzących do niwelowania lub kompensacji dysfunkcji i ograniczeń narządu ruchu oraz organów wewnętrznych uczestników zajęć.

W tym celu podjęto badania służące ocenie potencjału motorycznego, uzdolnień motorycznych do uprawiania tenisa, występowania wad postawy oraz stanu układu oddechowego w kontekście zagrożeń środowiskowych rozwoju dzieci i młodzieży z terenu aglomeracji Krakowa. Badania były realizowane przez zespół specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie pod kierunkiem dr hab. Wiesława Chwały. Nadzór merytoryczny na całością badań sprawowała Pani Dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej prof. dr hab. Anna Marchewka.

Podczas organizacji i przeprowadzenia badań spełniono następujące wymogi:

- rekrutację badanych przeprowadzono na terenie Krakowa i miejscowości przylegających do aglomeracji,
- badania prowadzono kilkuetapowo, zapewniając pełny wypoczynek badanych osób pomiędzy próbami,
- badania prowadzono w niewielkich grupach osób z zapewnieniem rzetelności wykonywanych pomiarów,
- uzyskano niezbędne zgody dyrekcji szkól, na terenie której przeprowadzano badania,
- uzyskano indywidualne pisemne zgody rodziców na udział dzieci w badaniach.
W wyniku przeprowadzonej losowo rekrutacji do badań zakwalifikowano uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Marcina Gortata w Krakowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego w Krakowie, Gimnazjum nr 36 w Krakowie, Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy oraz Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach.

W badaniach wzięło łącznie udział 151 osób w przedziale wieku 7-18 lat, w tym 69 dziewcząt i 82 chłopców. Komplet badań wykonało 66 dziewcząt i 76 chłopców, co daje łączną liczbę 142 osób. Dało to bardziej reprezentatywną grupę, niż wstępnie zakładano. Wykonano o 42% więcej badań, niż wynikało to z założeń projektu. Chłopców podzielono według wieku na 6 grup zawierających po dwa roczniki. Kryterium zaliczenia do określonej grupy wiekowej było zaliczenie badanej osoby do określonego przedziału wiekowego: grupa 7-8 lat (osoby od 6,50 do 8,49 lat, (n=4), 9-10 lat (osoby od 8,50 do 10,49 lat, n=3), 11-12 lat (osoby od 10,50 do 12,49 lat, n=12), 13-14 lat (osoby od 12,50 do 14,49 lat, n=35), 15-16 lat (osoby od 13,50 do 15,49 lat, n=10),17-18 lat (osoby od 16,50 do 18,49 lat, n=12). Jako podstawę obliczeń przyjęto datę przeprowadzenia badania. Dziewczęta podzielono według wieku na 5 grup zawierających po dwa roczniki. Kryterium zaliczenia do określonej grupy wiekowej było zaliczenie badanej osoby do kreślonego przedziału wiekowego: grupa 7-8 lat (osoby od 6,50 do 8,49 lat, (n=4), 9-10 lat (osoby od 8,50 do 10,49 lat, n=7), 11-12 lat (osoby od 10,50 do 12,49 lat, n=18) 13-14 lat (osoby od 12,50 do 14,49 lat, n=25), 16-17 lat (osoby od 14,50 do 17,49 lat, n=12),

Zaplanowane badania obejmowały:

1. Wykonano pomiar wysokości i składu ciała oraz obliczono wskaźnik BMI.

2. Określono lateralizację kończyn dolnych i górnych za pomocą testów funkcjonalnych.

3. Wykonano pomiar możliwości siłowych, szybkościowych i wytrzymałościowych wybranych zespołów mięśni kończyn dolnych (prostowniki i zginacze stawów kolanowych). Na podstawie uzyskanych wyników określono wartości maksymalnych i względnych momentów sił badanych mięśni, wskaźnik regresji siły, parametry szybkości skurczu, proporcje antagonistycznych zespołów mięśni w zakresie wskaźników siłowych, szybkościowych i odporności na zmęczenie. Dokonanie oceny asymetrii analogicznych zespołów mięśni w zakresie wskaźników siłowych, szybkościowych i odporności na zmęczenie.

4. Wykonano pomiar wyskoku na platformie siły w wersji S_CMJ, SQJ i MVJ. Na podstawie danych dokonanio obliczeń wartości zmiennych kinematycznych i kinetycznych:
- wysokość (H traj). [m] wysokość lotu policzona jako różnica maksymalnego wyniesienia środka masy i położenia środka masy odpowiadającego chwili uzyskania maksimum prędkości (położenie wyjściowe do lotu),

- czas lotu wyrażony [s] - rzeczywisty czas lotu obliczony pomiędzy początkiem lotu (Fr=>0) i końcem lotu (Fr=>0). W przypadku, gdy koniec fazy lotu jest nieokreślony (lądowanie poza platformą) podawany jest teoretyczny czas lotu obliczony z prędkości wylotu (Vmax),
- wysokość H(t_lot). [m] wysokość lotu określona dla zmierzonego czasu lotu,
- wysokość H(V_max). [m] wysokość lotu obliczona z prędkości maksymalnej (prędkości wylotu),
- wysokość H_dos. [m] wysokość lotu (dosiężnego) obliczona jako suma wysokości lotu (H traj) i różnicy między położeniem początkowym środka masy (a położeniem wyjściowym do lotu),
- wysokość G_zam. [m] głębokość zamachu do odbicia obliczona, jako różnica położeń środka masy najniższego w fazie zamachu i początkowego,
- czas odbicia [s] czas pomiędzy punktem maksymalnej prędkości ruchu środka masy a ostatnim punktem zerowej prędkości poprzedzającym jej maksimum,
- prędkość max. [m/s] maksimum prędkości ruchu środka masy,
- siła max. [N] siła maksymalna względem ciężaru ciała lub względem nie obciążonej platformy. (w zależności od przyjętej metody obliczeń F odn.=0 lub F odn=QC),
- popęd siły [N*s] popęd siły aktywnej (koncentrycznej) fazy ruchu, dla lądowania faza (ekscentryczna),
- moc max. [W] maksymalna wartość przebiegu mocy obliczonego, jako iloczyn siły reakcji platformy i prędkości ruchu środka masy,
- moc wzgl. [W/kg] maksymalna względna moc odbicia wyrażona w watach na kilogram masy ciała,
- moc śred. [W] średnia moc odbicia obliczona, jako iloraz pracy odbicia do czasu odbicia,
- moc śred. wzgl. [W/kg] średnia względna moc odbicia wyrażona w watach na kilogram masy ciała,
- praca odbicia. [J] praca odbicia obliczona, jako całka z przebiegu siły w funkcji przemieszczenia środka masy ciała w przedziale drogi określonym czasem odbicia,
- praca wzgl. odbicia. [J/kg] praca względna wyrażona w dżulach na kilogram masy ciała,
- wskaźnik regresji, wartość max i min oraz SD czasu ham/odb siły max, pracy mięśni, prędkości max, mocy max, mocy śr., głębokości ham/zam, popędu siły w serii wyskoków MVJ,

5. Dokonano pomiaru siły chwytu ręki za pomocą dynamometru ręcznego,

6. Wykonano pomiar spirometryczny objętości i pojemności płuc oraz przepływu powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Na podstawie uzyskanych danych obliczono: VC – pojemność życiową, FEV1 – natężoną objętość wydechową pierwszosekundową, FEV1/VC – stosunek procentowy natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej, FVC – natężoną pojemność życiową, IC – pojemność wdechową, TV – objętość oddechową, ERV – wydechową objętość zapasową, IRV – wdechową objętość zapasową. Dodatkowo określono PEF – szczytowy przepływ wydechowy oraz MEF 25, 50 i 75 –– maksymalny przepływ wydechowy w wybranych momentach natężonego wydechu.

7. Wykonano ocenę postawy ciała i identyfikacji wad postawy ciała w oparciu o badania metodą Moire’a.

Na podstawie uzyskanych danych pomiarowych obliczenie 14 parametrów określających postawę ciała (6 w płaszczyźnie strzałkowej: kąt pochylenia tułowia - KPT, kąt lordozy lędźwiowej - KLL, kąt kifozy piersiowej - KKP, wskaźnik kompensacji - WK, głębokość kifozy piersiowej - GKP, głębokość lordozy lędźwiowej - GLL; 1 w płaszczyźnie poprzecznej: maksymalna rotacja - MR i 7 w płaszczyźnie czołowej: kąt nachylenia tułowia - KNT, ustawienie barków - UB, ustawienie łopatek - UŁ, różnica oddalenia kątów dolnych łopatek od linii kręgosłupa - OŁ, ustawienie trójkątów talii - UTT, różnica wysokości kolców biodrowych tylnych górnych - RWKBTG, maksymalne odchylenie linii kręgosłupa od prostej - C7-S1).

8. Wykonano ocenę stabilności posturalnej badanych za pomocą urządzenia Y-balance. Na podstawie uzyskanych danych określono wartości wskaźników testu.

9. Wykonano testy motoryczne określające uzdolnienia motoryczne do uprawiania tenisa:
- bieg po kopercie, BIPTEST, Pomiar prędkości na dystansie 5m ze startu lotnego i z miejsca, skok w dal z miejsca, pomiar gibkości, tapping kończynami górnymi.

Lokalizacja


ul. Władysława Hermana 18,
Giebułtów,
Telefon: +48 572 338 833
E-mail: info@tennis-country-club.pl

Wydarzenia


Wizyta w Akademii Rafaela Nadala w Manacor (Majorka Hiszpania)